Logo Fundacji Bezdomnych  
FUNDACJA BEZDOMNYCH

    Fundacja Bezdomnych powstała w 1990 roku dla wspierania działań m.in. Związku Bezdomnych i lobbowania na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Fundacja przyczyniła się bezpośrednio do opracowania ekspertyz i przygotowania projektów ustaw w sprawie kas mieszkaniowych dla niezamożnych rodzin i w sprawie specjalnej pomocy dla młodych rodzin „pierwsze mieszkanie”. Fundacja przez cały okres istnienia przygotowywała specjalne wydawnictwa dla parlamentarzystów, polityków i członków rządu w sprawie budownictwa mieszkaniowego w Europie i na świecie. Fundacja zbierała materiały o doświadczeniach europejskich i światowych w zakresie pomocy państw dla mniej zamożnych rodzin w umożliwianiu zdobywania własnego dachu nad głową.
    Niezależnie od tego Fundacja pomaga organizować wielkie imprezy charytatywne, z których dochód jest przekazywany na domy dziecka i dla osób chorych i pokrzywdzonych przez los. Prezes Fundacji jest jednocześnie Przewodniczącym Kapituły Orderu Otwartych Serc, który otrzymali m.in. Pani Jolanta Kwaśniewska, Pan Marek Kotański, Pan Jerzy Owsiak, Pani Janina Ochojska, Siostra Małgorzata Chmielewska, Pani Hanka Bielicka, ksiądz Arkadiusz Nowak, a w tym roku Pani Anna Dymna oraz Pani Mirosława Kątna.
    Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa, produkcyjna, handlowa i budowlana, na rachunek własny, w pośrednictwie, komisie, a także w kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi, a w szczególności:
 • działalność produkcyjna, polegająca na wytwarzaniu lub przetwarzaniu przedmiotów, urządzeń i ich części,
 • świadczenie usług marketingowych i pośrednictwa handlowego na rzecz odbiorców krajowych i zagranicznych,
 • produkcja materiałów budowlanych i wykończeniowych, świadczenie usług remontowo – budowlanych i modernizacyjnych, wykonywanie robót budowlano – montażowych, instalacyjnych, rekultywacyjnych, organizacja produkcji i obrotu w tym zakresie, w tym: kompletacja maszyn i urządzeń oraz materiałów,
 • organizacja i prowadzenie wypożyczalni maszyn i sprzętu budowlanego, zastępstwo inwestorskie, sporządzanie kosztorysów, wykup i przygotowanie gruntów pod inwestycje, promowanie nowych technik, technologii i rozwiązań materiałowych,
 • konserwacja zabytków i dzieł sztuki,
 • sprzedaż towarów w kraju na rachunek własny, a także w kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz w pośrednictwie,
 • świadczenie usług handlowych, marketingowych, promocyjnych i reklamowych, a także prowadzenie składów konsygnacyjnych oraz punktów kupna i sprzedaży walut obcych,
 • świadczenie usług w zakresie organizacji produkcji i obrotu,
 • prowadzenie produkcji rolnej, hodowlanej oraz przetwórstwa rolno – spożywczego,
 • prowadzenie prac badawczych, badawczo – rozwojowych, innowacyjno – wdrożeniowych, wykonywanie prac projektowych, inwentaryzacyjnych, ekspertyz, opinii i usług w zakresie budownictwa, inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska, wykonywanie technicznych badań podłoża gruntowego i orzeczeń geotechnicznych dla potrzeb projektowania i realizacji inwestycji, organizacji i prowadzenia nadzorów inwestorskich i autorskich oraz całokształtu spraw inwestorskich związanych z realizacją inwestycji,
 • świadczenie usług transportowych, turystycznych i hotelarskich, organizacja recepcji delegacji zagranicznych, usług w zakresie wypoczynku i rekreacji, prowadzenie działalności gastronomicznej.
    Z różnych powodów Fundacja nie prowadziła dotychczas działalności gospodarczej, ale trwają przygotowania do większej aktywności w tym zakresie.
    Założycielem Fundacji i jej donatorem oraz założycielem Związku Bezdomnych jest Roman Nowicki.